Resmi Gazetede Torba Kanun 18 Ocak 2014 tarihli yayımlanmıştır. Söz konusu kanun ile sağlıkla ilgili bazı unvanlarda önemli değişiklikler yapıldı.

EBE, EN AZ ÖNLİSANS MEZUNU OLACAK

1219 sayılı "Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun"un ebelerin ne mezunu olacağını belirleyen hüküm, değiştirildi. Yeni düzenleme aşağıdaki gibidir ;

"MADDE 47 - Türkiye'de üniversitelerin ebelik ile ilgililisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullarındanmezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenler ile öğrenimlerini yurt dışında ebelik ile ilgilibir okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenlere ebe unvanı verilir."

Yukarıdaki hükme göre, ebelik 18 Ocak 2014 tarihinden sonra sadece ebelik eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olanların ebelik ünvanı olacaktır. Mezun olan kişilerin diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilecektir.

DİŞ PROTEZ İŞLERİNİ ÖNLİSANS MEZUNLARI YAPACAK

1219 sayılı Kanunun ek 7 ve ek 10. maddelerinde düzenleme yapıldı. Buna göre diş protez teknisyenliği ibaresi diş protez teknikerliği olarak değiştirildi.

Lise mezunlarına teknisyenlik unvanı , önlisans mezunlarına ise teknikerlik unvanı verildiği için diş protez işlemlerine yardımcı olan personellerin bundan sonra önlisans mezunu olması gerekmektedir. Bununla ilgili yeni madde şu şekildedir ;

Ek madde 7- Diş protez teknikerleri; sahip oldukları diploma veya belgelerin hak kazandırdığı unvanlardan başkalarını kullanamazlar, hastalarla doğrudan doğruya mesleki ilişkiye giremezler, laboratuvarların damün hasıran diş hekimliği mesleğini icra etmekte kullanılan araç ve gereçleri bulunduramazlar, ek 4'üncü maddenin belirlediği sınırlar dışında herhangi bir çalışma yapamazlar, tavsiyede bulunamazlar.

Ek Madde 10 - Diş protez teknikerleri veya diş hekimleri, diş protez laboratuvarı açmak istedikleri takdirde, mahallin en büyük mülki amirine başvurmak ve bu makamın belirteceği şartlara uymak zorundadırlar. Diş protez laboratuvarlarının sahip olmaları gereken şartlar ile bulundurmaları gereken asgari araç ve gereçlerin sayıları ve nitelikleri, Sağlık Bakanlığınca yayımlanacak bir yönetmelikle belirtilir. Laboratuvarların yönetmelik ve kanuna uygun çalışıp çalışmadıkları, il sağlık müdürlüklerince denetlenir.

SAĞLIKLA İLGİLİ 4 YENİ UNVAN GELDİ

Torba kanunla, sağlıkla ilgili meslek unvanlarının sayıldığı 1219 sayılı Kanunun ek 13. maddesine 4 yeni unvan eklendi. İlgili unvanlar ve açıklamaları aşağıda ki bölümde yer almıştır.

MADDE 24 – 1219 sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesinin (e), (g), (ğ), (h), (ı), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (r)¸ (ş)¸ (t) ve (u) bentlerinde geçen "meslek yüksekokullarının" ibareleri "ön lisans seviyesindeki" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.


ü) Acil tıp teknikeri; ön lisans seviyesindeki acil tıp bölümünden mezun, acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak kaydıyla hastaya müdahale ve bu hususta lazım gelen iş ve eylemleri yapan sağlık teknikeridir.
v) Hemşire yardımcısı; sağlık meslek liselerinin hemşire yardımcılığı programından mezun olup hemşire nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir.
y) Ebe yardımcısı; sağlık meslek liselerinin ebe yardımcılığı programından mezun olup ebelerin nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi,beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir.
z) Sağlık bakım teknisyeni; sağlık meslek liselerinin sağlık bakım teknisyenliği programından mezun olup en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıcahastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakımve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık meslek mensubudur."

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BUNDAN SONRA EBE, HEMŞİRE UNVANI VEREMEYECEK

Yukarıdaki maddeden de görüleceği üzere ebe ve hemşire yardımcısı gibi yeni unvanlar eklenmiştir. Sağlık meslek liselerinden mezun olanlar bundan sonra hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği programları oluşturup bu programlara öğrenciler alacaktır. Önümüzde ki eğitim öğrenim döneminden itibaren uygulama başlayacaktır.

Şuan Sağlık Meslek Liselerinde okuyanlar ile önceki dönemde Sağlık Meslek Liselerinden mezun olmuş olanlar hemşire veya ebe unvanını kullanabilecektir. Ancak bu kanuni düzenleme önümüzdeki yıldan itibaren Devlet kadrolarına yapılacak alımlarda lise düzeyinden çok az sayıda hemşire veya ebe alınacağını göstermektedir.
Bu konuda ki kanuni düzenleme şu şekildedir:

MADDE 29 - 1219 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 11 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, sağlık meslek liselerinin hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği haricindeki programlarına öğrenci kaydedilmez. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 25/02/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında sağlık meslek liselerinin hemşirelik programına da öğrenci kaydı yapılmaz. Bu tarihe kadar kaydı yapılmış olan öğrenciler eğitimlerini kayıtları yapılan programlardatamamlarlar ve bitirdikleri programların meslek unvanını kullanırlar. Sağlık meslek liselerinin kapatılan programlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar mezun olanlar da meslek unvanlarını kullanmaya devam ederler."

Genç Tercih © 2012. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Sitemiz kullanıcılara güncel bilgileri basit ve pratik bir şekilde ve hiç bir koşul getirmeden ve ücret talep etmeden sunmak için hizmet vermektedir. Bu sitede (www.genctercih.com) verilen tüm bilgiler, dokümanlar ve haberlerin azda olsa eksik, yanlış, öznel ve / veya güncel olmama ihtimalleri vardır. Siteyi kullanan herkesin bu durumların farkında olması ve nihai kararlarını verip işlemlerini yaparken bu durumu göz önünde bulundurmaları önemle rica olunur. Kullanıcı ve adayların nihai kararlarında ve işlemlerinde YÖK, ÖSYM, MEB vb. resmi kurumların kaynaklarından ilk elden faydalanmaları ve bilgileri kontrol etmeleri tavsiye olunur. Site doğabilecek yanlış anlamalardan ve yanlışlıklardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Site tüm kullanıcıların bu uyarıları okumuş olduklarını kabul eder.

MEVLANA ÇAKIRAL, televizyon kıskacında çocuk