MEB Yeni Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Taslağı Yayınladı

 

MEB Yeni Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslağı Yayınladı. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Yönetmeliği taslağı. MEB Öğretmen yer değiştirme yönetmeliği taslağı. MEB Atamaları ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ne zaman yayınlanacak?

 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslağı yayınladı. Yayınlanan yeni taslak böylece MEB bünyesinde bulunan öğretmen ve idarecilerin görüşlerine sunulmuş oldu. Çalışanların görüşlerine de başvurularak yeni "MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" şekillendirilmiş olacak.

MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği taslağını buradan PDF olarak İndirebilirsiniz.

İşte yeni MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği taslağı:

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, eğitim-öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için öğretmenliğe yapılacak atamalar ile öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklar ile bu eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin mezun oldukları yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri alanları,
b) Alan değişikliği: Öğretmenlerin, mezun oldukları yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri alanlara geçişlerini,
c) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,
ç) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,
d) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,
e) Eğitim kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim-öğretim etkinlikleri için program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları,
f) Hizmet alanı: Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında her derece ve türdeki eğitim kurumlarının gruplandırılmasıyla oluşturulan alanları,
g) Hizmet bölgesi: Coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden birbirine benzerlik gösteren bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Hizmet Bölgeleri Çizelgesindeki illeri,
ğ) Hizmet puanı: Öğretmenin görev yaptığı her hizmet alanı için bu Yönetmelikle belirlenen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilen değeri,
h) Hizmet süresi: Atama veya yer değiştirmede esas alınan süreyi,
ı) İkinci görev: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesine göre yapılan yönetici görevlendirmesini,
i) KPSS: Öğretmenlik için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
j) Norm kadro: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi eğitim kurumlarında alanlar itibarıyla bulunması gereken öğretmen sayısını,
k) Öğretmen: Yükseköğretim kurumlarında genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon eğitimi alarak yetişmiş olup, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kurs ve seminerlerde eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmek üzere öğretmen kadrosuna atananları,
l) Özel öğretim kurumları: 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren her türlü eğitim kurumunu,
m) Pedagojik formasyon: Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği çerçevesinde açılan öğretmenlik mesleğine yönelik derslerin yer aldığı programı,
n) Yer değiştirme: Öğretmenlerin, bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görev yerlerinin değiştirilmesini,
o) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi,
ö) Zorunlu çalışma yükümlülüğü: Öğretmenlerin, bu Yönetmelikle belirlenen hizmet bölgelerinin dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında bu Yönetmelikte belirtilen sürelerde zorunlu olarak çalışmalarını,
ifade eder.

MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslağı Devamını İndir...

MEB Öğretmen Hizmet Bölgeleri Çizelgesini İndir...

Genç Tercih © 2012. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Sitemiz kullanıcılara güncel bilgileri basit ve pratik bir şekilde ve hiç bir koşul getirmeden ve ücret talep etmeden sunmak için hizmet vermektedir. Bu sitede (www.genctercih.com) verilen tüm bilgiler, dokümanlar ve haberlerin azda olsa eksik, yanlış, öznel ve / veya güncel olmama ihtimalleri vardır. Siteyi kullanan herkesin bu durumların farkında olması ve nihai kararlarını verip işlemlerini yaparken bu durumu göz önünde bulundurmaları önemle rica olunur. Kullanıcı ve adayların nihai kararlarında ve işlemlerinde YÖK, ÖSYM, MEB vb. resmi kurumların kaynaklarından ilk elden faydalanmaları ve bilgileri kontrol etmeleri tavsiye olunur. Site doğabilecek yanlış anlamalardan ve yanlışlıklardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Site tüm kullanıcıların bu uyarıları okumuş olduklarını kabul eder.

MEVLANA ÇAKIRAL, televizyon kıskacında çocuk